header image
Menu
Home
News
Member Bodies
Cymraeg (Welsh)
PREG
APPG
Projects
Strategic Plan
REsilience
LOtC
RE and CPD Handbook
SACRE Project
Community Cohesion
Celebrating RE
RE Trails
Review of Resources
16 to 19 Project
RE Quality Mark
RE Subject Review
Resources
Newsletter
Publications
RE Teachers' Code
RE Directory
Links
User Login
If you are a member but haven't got a login id yet, contact the REC so that one can be created for you!
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Home arrow Cymraeg (Welsh) arrow Cymraeg
Cymraeg Print E-mail

Dyma’r unig dudalen sydd ar gael yn Gymraeg, er mwyn i’r rheini sy’n siarad Cymraeg ddarllen am waith y Cyngor Addysg Grefyddol yn eu mamiaith. Mae dolenni ar waelod y dudalen i rai o wefannau Cymru.

Y Cyngor Addysg Grefyddol

Sefydlwyd Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a Lloegr ym 1973 i gynrychioli buddiannau amrywiaeth eang o gymdeithasu proffesiynol a chymunedau ffydd wrth ddyfnhau a chryfhau’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Grefyddol.
Mae’n cynnig fforwm aml-ffydd lle mae cyrff cenedlaethol sydd â diddordeb mewn hybu a hyrwyddo Addysg Grefyddol mewn ysgolion a cholegau yn gallu trafod materion sydd o bwys iddynt i gyd.


Mae’r Cyngor Addysg Grefyddol yn:

  • Bodoli i archwilio ac i egluro cwmpas Addysg Grefyddol mewn ysgolion a’i pherthynas â meysydd eraill y cwricwlwm. Ei nod yw ei gwneud yn bosibl i ddod i benderfyniadau ac i lunio polisïau ar y cyd ar lefel genedlaethol ac i greu ffordd i Gyrff sy’n Aelodau o’r Cyngor gysylltu â’i gilydd, gan roi cyfle iddynt ranu syniadau a dysgu oddi wrth ei gilydd.
  • Cyfarfod fel Cyngor llawn ddwywaith y flwyddyn, gyda siaradwyr amlwg gan gael adborth gan aelodau. Cynhelir y cyfarfodydd mewn lleoliadau a drefnir gan gyrff y Cyngor, gan gynnwys y Gymdeithas Fwdhaidd, y Ganolfan Ddiwylliannol Islamaidd, Neuadd Conwy, y Gymdeithas Genedlaethol a Thy’r Eglwys Fethodistaidd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r aelodau wedi clywed sgyrsiau am bynciau’n amrywio o Addysg Dinasyddiaeth i AG a’r Celfyddydau. Cafwyd anerchiadau gan y Prif Rabi Dr Jonathan Sacks; Cadeirydd Grwp Cynghori ar Ddinasyddiaeth, Syr Bernard Crick; Cadeirydd QCA, Syr William Stubbs a Phrif Weithredwr yr Asiantaeth Hyfforddi Athrawon, Anthea Millett.
  • Llais sy’n cynrychioli Addysg Grefyddol yn y cyfryngau ac mewn cyfarfodydd â chyrff y llywodraeth. Mae cynrychiolwyr y cyrff sy’n aelodau o’r Cyngor wedi cael cyfarfodydd ac ymgynghoriadau â’r DfES a QCA.
  • Yn cyhoeddi adroddiadau a llyfrynnau cynghori’n achlysurol. Er enghraifft, cyhoeddwyd <Collective Worship Reviewed> sef adroddiad am ymgynghoriadau eang ar addoli ar y cyd mewn ysgolion oedd a baratowyd gan y Cyngor Addysg Grefyddol NASACRE a’r Rhwydwaith Aml-ffydd. Mae cyngor ynghylch dathlu’r mileniwm mewn ysgolion mewn cyd-destun aml-ffydd yn enghraifft arall.

Hefyd mae gan y Cyngor

  • Bwyllgor Gweithredol o wirfoddolwyr sydd wedi’u hethol neu’u cyfethol o blith yr aelodau. Gan amlaf, mae’n cynnwys cadeirydd, ysgrifennydd, trysorydd a chynrychiolwyr o groestoriad o Gyrff sy’n Aelodau o’r Cyngor.

Daw ei aelodau o gyrff cenedlaethol o wahanol ffydd a chred, yn ogystal â chyrff sy’n cynrychioli gweithwyr proffesiynol ym maes Addysg Grefyddol. Mae croeso i bob corff sy’n cefnogi amcanion y Cyngor Addysg Grefyddol wneud cais i ymaelodi.

RE Calendar
November
Remembrance Sunday
November 11, 2012


Sikh: Diwali
November 13, 2012

Hindu: Diwali
November 13, 2012

Jain: Diwali
November 13, 2012

View Full Calendar
REC Newsletter

Click here to subscribe to the REC Newsletter!

 

Donate

The RE Council is a non-governmental organisation which relies on donations and grants from other organisations and individuals. You can donate money by sending a cheque to our office, or by securely transferring money via PayPal to [email protected].

Twitter

You can now follow the REC on Twitter @RECouncil

Featured
Member Body
Banner
Registered Charity No: 1116543. Company limited by guarantee no 5907308. Registered in England Copyright © 2006 -2011 Religious Education Council of England and Wales. All rights reserved!.